iconייעוץ והדרכה

עזרה באיתור ובהערכת מידע ניתנת לקוראים על-ידי צוות הספרייה.

חובה על כל סטודנטית לעבור את הקורסים: אוריינות ספריה ושימוש במאגרי מידע שנמצאים במודל.

סדנא לאוריינות ספרייה בסיסית תתקיים בתחילת שנה א'

הדרכות לפי נושאים עבור סמינריונים ועבודות אקדמיות שונות, ניתנות בתיאום עם המרצים.
יעץ והדרכה אישית ומקצועית ניתנים לסטודנטיות על פי צורכיהן.